Vedtægter

§1
Foreningens navn er VANDEL MUSIK- OG KULTURFORENING, stiftet den 2. maj 2022. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

§2.
VANDEL MUSIK- OG KULTURFORENING har som formål at udbyde et bredt, varieret tilbud af musik- og kulturbegivenheder med udgangspunkt i Vandel by og omegn.

§3.
Foreningen er en selvstændig og almennyttig forening, som er åben for alle, der tilslutter sig dens formål og betalerfor medlemskab.

§4.
I. Som aktive medlemmer kan enhver optages der betaler kontingent for en sæson. Foreningens medlemmer tilbydes billetkøb før offentligheden.

II. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§5
I. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 7 personer.

II. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Minimum 2 på lige år og 2 på ulige år.
Det skal tilstræbes at formand og sekretær vælges i lige år og næstformand og kasserer i ulige år. III. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 16 år. Dog skal formand og kasserer som tegningsberettigede være myndige.

§6.
I. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde sæsonens program med kulturelle tilbud, og kan nedsætte udvalg, som skønnes nødvendige, eller tilkøbe lønnet, professionel assistance til arrangementers gennemførelse.

II. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi og skal sikre at arrangementer så vidt muligt er økonomisk selvbærende, eller har en underskudsgaranti.

III. Bestyrelsen kan søge tilskud, sponsorater og lave økonomiske aftaler med relevante private og offentlige interessenter.

§7.
I. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer samt bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser for hvilke alene foreningen hæfter med sin respektive formue.

II. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

III. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§8.
I. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden 1. juli, således at sæsonens program kan præsenteres til generalforsamlingens orientering. Generalforsamlingen annonceres ved E-mail til medlemmer og brugere, samt på relevante medier med 14 dages varsel og angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen kan gennemføres som fysiske møde, som virtuelt møde, eller som en kombination heraf.

II. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

III. Stemmeret til valg af bestyrelsen har aktive medlemmer. Medlemmer af bestyrelse og udvalg har ligeledes stemmeret.

IV. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de afgivne stemmer), dog kræves der til udelukkelse af et medlem samt til ændringer af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt ønske herom fremsættes.

Der tages referat af vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af mødets dirigent og har beviskraft for, hvad der er vedtaget. Referatet offentliggøres på relevant medie.

§9.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning og orientering om kommende sæsons program
  3. Forelæggelse af revideret regnskab
  4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse i henhold til § 5
    • Valg af 1 frivillig revisor
  7. Eventuelt

§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11.
I Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kasserer.

II Engagementer større end kr. 100.000 og køb, salg eller pantsætning af større udstyr, samt optagelse af |^n skal godkendes ved underskrift eller mail af den samlede bestyrelse.

§12.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§13.
Vedtagelse af bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er for. Beslutninger kan træffes virtuelt, hvis der er enstemmighed om det. Der laves referat af vedtagne beslutninger, som godkendes af bestyrelsen senest ved næste møde.

§ 14.
Foreningens regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj og senest 14 dage inden generalforsamling revideres regnskabet til godkendelse af generalforsamlingen.

§15.
I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens værdier til en eller flere almennyttige lokalforeninger, efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 26. oktober 2022

Vandel, 26. oktober 2022

Frank Laursen, Dirigent
Kenneth Faber, Formand              

Se vedtægter med underskrifter